Obchodní a storno podmínky

Podmínky pro rezervaci (objednávku) a půjčování lodí:

 1. Vzájemný vztah mezi Klientem a společností Sport Service Český Krumlov, s.r.o., (dále jen „Půjčovna“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 2. V případě, že Klient vyplní a odešle tento formulář (objednávku) na adresu Půjčovny, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Půjčovnou tehdy, pokud Půjčovna Klientovi takovou objednávku potvrdí.
 3. V případě, že se Půjčovna rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, je oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení zálohy.
 4. Klient je povinen uhradit zálohu ve lhůtě uvedené splatnosti. Pokud tak Klient neučiní, není Půjčovna dále vázána jeho objednávkou.
 5. Doplatek vypočtené ceny uhradí Klient způsobem, který určí Půjčovna.

Všeobecné podmínky půjčování lodí:

 1. Půjčované vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je Půjčovnou Klientovi půjčeno a Klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.
 2. Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí Klient nevrácené nebo poškozené věci Půjčovně, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s Půjčovnou jinak.
 3. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.
 4. Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

Stornopodmínky půjčování lodí:

 1. Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu. V tomto případě není záloha ponížena o administrativní poplatek 50 Kč.
 2. Při zrušení objednávky Klientem více než 10 kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby se stornopoplatky nehradí. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 3. Při zrušení objednávky Klientem v době 10 – 3 kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby uhradí klient Půjčovně 25 % z celkové ceny objednaných služeb. Na tuto částku je Půjčovna oprávněna započíst Klientem zaplacenou zálohu. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 4. Při zrušení objednávky Klientem v době 2 a méně kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby uhradí klient Půjčovně 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Na tuto částku je Půjčovna oprávněna započíst Klientem zaplacenou zálohu. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 5. Stornopoplatky se nehradí v případech, kdy je ohrožena bezpečnost plavby. O této skutečnosti rozhoduje Půjčovna. Podmínky ohrožující bezpečnost plavby jsou zejména:
  • nepříznivé vodní podmínky (příliš nízký nebo vysoký vodní stav a podobně)
  • nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť a podobně)
 6. Pokud Klient nevyčerpá objednané služby – např. odebere lodě v pozdějším termínu, než objednal nebo je vrátí dříve nebo odebere menší množství lodí a podobně – nemá nárok na snížení ceny za nevyčerpané služby.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2023

 


 

Podmínky pro rezervaci (objednávku) voroplavby:

 1. Vzájemný vztah mezi Klientem a společností Voroplavba Český Krumlov s.r.o., (dále jen „Poskytovatel“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 2. V případě, že Klient vyplní a odešle tento formulář (objednávku) na adresu Poskytovatele, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Poskytovatelem tehdy, pokud Poskytovatel Klientovi takovou objednávku potvrdí.
 3. V případě, že se Poskytovatel rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, je oprávněn požadovat po Klientovi uhrazení zálohy.
 4. Klient je povinen uhradit zálohu ve lhůtě uvedené splatnosti. Pokud tak Klient neučiní, není Poskytovatel dále vázán jeho objednávkou.
 5. Doplatek vypočtené ceny uhradí Klient způsobem, který určí Poskytovatel.

Všeobecné podmínky voroplavby:

 1. Klient během plavby musí dbát pokynů Poskytovatele nebo osob určených Poskytovatelem, zejména obsluhy plavidla.
 2. Půjčované vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je Poskytovatelem Klientovi půjčeno a Klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.
 3. Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí Klient nevrácené nebo poškozené věci Poskytovateli, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak.
 4. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.

Stornopodmínky voroplavby:

 1. Poskytovatel je oprávněn ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinen o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu. V tomto případě není záloha ponížena o administrativní poplatek 50 Kč.
 2. Při zrušení objednávky Klientem více než 10 kalendářních dnů přede dnem plavby se stornopoplatky nehradí. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 3. Při zrušení objednávky Klientem v době 10 – 3 kalendářních dnů přede dnem plavby uhradí klient Poskytovateli 25 % z celkové ceny objednaných služeb. Na tuto částku je Poskytovatel oprávněn započíst Klientem zaplacenou zálohu. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 4. Při zrušení objednávky Klientem v době 2 a méně kalendářních dnů přede dnem plavby uhradí klient Poskytovateli 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Na tuto částku je Poskytovatel oprávněn započíst Klientem zaplacenou zálohu. Klientovi není navrácen administrativní poplatek ve výši 50 Kč.
 5. Stornopoplatky se nehradí v případech, kdy je ohrožena bezpečnost plavby. O této skutečnosti rozhoduje Půjčovna. Podmínky ohrožující bezpečnost plavby jsou zejména:
  • nepříznivé vodní podmínky (příliš nízký nebo vysoký vodní stav a podobně)
  • nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť a podobně)
 6. Pokud Klient nevyčerpá objednané služby – např. nedostaví se před plavbou včas na místo určené Poskytovatelem a podobně – nemá nárok na snížení ceny za nevyčerpané služby.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2023