Obchodní a storno podmínky

Podmínky pro rezervaci (objednávku) a půjčování lodí:

 1. Vzájemný vztah mezi Klientem a společností Sport Service Český Krumlov, s.r.o., (dále jen "Půjčovna") se řídí ustanoveními občanského zákoníku.   
 2. V případě, že Klient vyplní a odešle tento formulář (objednávku) na adresu Půjčovny, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Půjčovnou tehdy, pokud Půjčovna Klientovi takovou objednávku potvrdí.     
 3. V případě, že se Půjčovna rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, zašle Klientovi zálohovou fakturu.     
 4. Klient je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti a zaslat Půjčovně doklad o provedení platby. Pokud tak Klient neučiní, není Půjčovna dále vázána jeho objednávkou.      
 5. Doplatek vypočtené ceny za půjčení lodí a cenu za dopravu uhradí Klient vždy v hotovosti při převzetí vypůjčených lodí.

Všeobecné podmínky půjčování lodí:

 1. Půjčované vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je Půjčovnou Klientovi půjčeno a Klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.    
 2. Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí Klient nevrácené nebo poškozené věci Půjčovně, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s Půjčovnou jinak.     
 3. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.    
 4. Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení .    
 5. Půjčovna poskytne Klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k jeho poškození nebo ke ztrátě funkčnosti ne klientovou vinou.


Stornopodmínky:

 1. Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu.     
 2. Při zrušení objednávky Klientem více než 15 kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby se stornopoplatky nehradí.     
 3. Při zrušení objednávky Klientem 15 a méně kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby uhradí klient Půjčovně 1/3 z celkové ceny objednaných služeb, a to do 10 dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je Půjčovna oprávněna započíst Klientem zaplacenou zálohovou fakturu.     
 4. Stornopoplatky se nehradí v těchto případech :
            - nepříznivé vodní podmínky (záplavy, příliš nízký vodní stav - méně než 4 cbm z přehrady Lipno)
            - nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť)      
 5. Pokud Klient odebere lodě v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud je vrátí dříve, má nárok na vrácení pouze 1/3 nevyčerpané částky. 1/3 nevyčerpané částky se Klientovi vrací také tehdy, pokud odebere menší počet lodí, než objednal. Klient hradí celou částku za objednané služby, jestliže je zrušil v den zakázky.